دسته بندی محصولات

رویه ارسال سفارش

ارسال سفارشات از طریق شرکت های پستی معتبر( ماهکس، چاپار و ..)انجام میشود و هزینه ارسال با تعرفه مصوب شرکت مورد نظر محاسبه و مبلغ آن

بصورت پس کرایه درب آدرس دریافت خواهد شد.

ارسال کالاهای سنگین ارسالی با باربری انجام میشود و هزینه ارسال براساس وزن و ابعاد کالا محاسبه و مبلغ آن بصورت پس کرایه درب آدرس دریافت

خواهد شد.

- هزینه ارسال برای سفارشات چند مرسوله ایی با توجه به تعداد مرسوله محاسبه خواهد شد.